Conditions générales de vente

La société Suplemint S.R.L. est une société à responsabilité limitée de droit Belge au capital social de (10000) euros, dont le siège social est situé sis 36, Chemin des Ornois – 1380 Lasne – Belgique, immatriculée au Registre des Sociétés du Braband Wallon sous le numéro 0757794781, et dont le numéro de T.V.A. intracommunautaire est BE 0757.794.781 (ci-après « Suplemint »).

ARTIKEL 1 – BEPALINGEN ALGEMEEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de " CGV ") zijn bedoeld om de algemene voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op elke bestelling (hierna de " bestellingen) ") geplaatst op de website "suplemint.com" (hierna de " Site ”) tussen Suplemint en alle volwassenen (ouder dan achttien (18)), volledig handelingsbekwaam en handelend voor hun persoonlijke behoeften als consument (hierna de “ klant(en) »).

 

De AV worden ter beschikking gesteld van de Klant en kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd op de homepage van de Site onder het tabblad "Algemene voorwaarden".

 

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, impliceert de aanvaarding door de Klant van deze AV. Bijgevolg aanvaardt de Klant zonder voorbehoud dat deze AV volledig op hem van toepassing zijn en voorrang hebben op elke clausule die is opgenomen in elk document of elke voorwaarden van de Klant of derden, en de volledige contractuele relatie tussen de partijen vormen.

 

De AV kunnen te allen tijde door Suplemint worden gewijzigd. In geval van wijziging van de AV, is de toepasselijke versie van de AV de versie die op de Site staat en door de Klant is aanvaard op het moment van de definitieve validatie van de Bestelling.

 

Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden gemaakt door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de partijen.

ARTIKEL 2 – DE PRODUCTEN

2.1 – Presentatie van de Producten:

 

De te koop aangeboden producten zijn die beschreven op de Site (hierna de " Producten "). Suplemint besteedt de grootste zorg aan de beschrijving en presentatie van de Producten op de Site om zo goed mogelijk te voldoen aan de informatie van elke Klant.

 

Om technische redenen (fotografisch en/of computer) kan de daadwerkelijke weergave van de Producten soms afwijken van die van de foto's op de Site. In geval van twijfel, of om aanvullende informatie te verkrijgen, is het mogelijk om per e-mail contact op te nemen met Suplemint op het volgende adres: info@suplemint.com.

 

2.2 – Productconformiteit:

 

Bepaalde Producten die op de Site te koop worden aangeboden, zijn voedingssupplementen met een nutritioneel en/of fysiologisch effect, alleen en/of in combinatie, en bedoeld om te worden gebruikt als aanvulling op een normaal dieet. Deze Producten kunnen op geen enkele wijze een gevarieerde en evenwichtige voeding vervangen.

 

Deze producten zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen of ter voorkoming of genezing van ziekten. Er wordt aan herinnerd dat de Klant verplicht is een arts te raadplegen om een ​​professioneel advies te verkrijgen voor elk bewezen of vermoed gezondheidsprobleem, en/of om de geschiktheid van een Product met een mogelijk bewezen of vermoed gezondheidsprobleem te bepalen.

 

De belangrijkste kenmerken en specifieke samenstellingen van de Producten zijn diegene die worden weergegeven op de Site en op de verpakking van elk Product. De klant dient deze zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. In het bijzonder dient de Klant op de hoogte te zijn van eventuele allergenen die aanwezig zijn in bepaalde Producten.

 

De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

2.3 – Beschikbaarheid van producten:

 

De productaanbiedingen zijn geldig, bij gebrek aan enige indicatie van een specifieke duur, zolang de producten zichtbaar zijn op de site en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

Elke Bestelling wordt gesloten onder voorbehoud van de daadwerkelijke beschikbaarheid van de Producten.

In geval van onbeschikbaarheid van het Product, informeert Suplemint de Klant onmiddellijk en kan het hem een ​​Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden of, bij gebreke daarvan, een terugbetaling van het bedrag van de geplaatste Bestelling.

 

Wanneer een Bestelling betrekking heeft op meerdere Producten, worden de beschikbare Producten aan de Klant geleverd.

 

Buiten de terugbetaling van de prijs van een niet-beschikbaar Product is Suplemint tot geen enkele schadevergoeding jegens de Klant gehouden.

 

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1 – Verkoopprijs:

 

De prijzen van de Producten die op de Site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief alle belastingen (TTC).

 

De leveringskosten van de Producten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden naast de Klant gefactureerd. Het bedrag ervan wordt hem voorafgaand aan de definitieve validatie van de bestelling gespecificeerd en vervolgens specifiek vermeld op het overzicht van de bestelling.

 

Suplemint kan op elk moment de prijs wijzigen van de Producten die op de Site worden aangeboden. De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen vermeld op de Site op het moment van bevestiging van de Bestelling.

 

3.2 – Promoties :

 

Suplemint kan promotie- en/of kortingscodes aanbieden die tijdens het bestelproces moeten worden ingevoerd. De promotie- en/of kortingscode is geldig tot de vervaldatum en volgens de voorwaarden vermeld in het aanbod op de Site.

 

De Klant kan slechts één actiecode per Bestelling gebruiken. De promotiecode is niet-cumulatief en kan slechts één keer per bestelling worden gebruikt. Het is niet met terugwerkende kracht en kan niet meer worden toegepast zodra de Bestelling is geplaatst en gevalideerd door de Klant.

ARTIKEL 4 – ABONNEMENT

Suplemint biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een abonnement, bestaande uit de periodieke levering van Producten (hierna de “ Abonnement »).

 

Het Abonnement wordt door de Klant via de Site afgesloten en geldt voor een initiële periode van vier (4) weken. Ze wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van vier (4) weken. Inschrijving is vrijblijvend.

 

De eerste betaling wordt gedaan in overeenstemming met artikel drie (3) van deze AV. Bij verlenging vindt de betaling om de vier (4) weken plaats via automatische incasso via een SEPA-incassomachtiging vergezeld van een verplichte RIB.

 

Suplemint behoudt zich het recht voor om het abonnement van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen in geval van overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving door de Klant.

 

In het geval dat de Klant een van de bepalingen van deze AV schendt, kan Suplemint de genoemde Klant op welke manier dan ook op de hoogte stellen om deze schending binnen veertien (14) kalenderdagen te verhelpen.

Als de schending aan het einde van deze periode aanhoudt, kan Suplemint het Abonnement automatisch beëindigen, met welke middelen dan ook, onverminderd eventuele schadevergoeding die Suplemint kan eisen. De beëindiging wordt van kracht na ontvangst van de kennisgeving op welke wijze dan ook.

 

Er wordt gespecificeerd dat bij gebrek aan effectieve betaling van het Abonnement door de Klant, de Producten die onder het Abonnement vallen, niet aan de Klant zullen worden geleverd in overeenstemming met deze AV.

 

De Klant heeft de mogelijkheid om het Abonnement op te zeggen via zijn persoonlijke ruimte die hem ter beschikking wordt gesteld op de Site, ten laatste één (1) dag voor het einde van de lopende Abonnementsperiode.

ARTIKEL 5 – BESTELPROCES

5.1 – Algemeen

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij in een Bestelling verstrekt. Suplemint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die verband houdt met het meedelen door de Klant van onjuiste of onvolledige informatie bij het plaatsen van een Bestelling.

 

5.2 – Proces voor het sluiten van een Bestelling

 

De Klant kan door de Site bladeren en meer te weten komen over de verschillende Producten die te koop worden aangeboden zonder aankoopverplichting.

 

De Klant kiest en selecteert het (de) product(en) die hij wil kopen, evenals de gewenste hoeveelheid, door op "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken en door vooraf het beschrijvende blad van de betrokken Producten te raadplegen en te controleren of ze geschikt zijn.

 

Eens zijn keuze gemaakt, kan hij zijn keuze voortzetten door op "Verder" te klikken, een volledig overzicht van zijn bestelling bekijken door op "Winkelmandje bekijken" te klikken, of zijn bestelling definitief maken door op "Bestelling" te klikken.

 

De Producten die beschikbaar zijn op de Site worden te koop aangeboden (i) via een enkele betaling, of (ii) via een abonnement op een Abonnement.

 

Het openen van een account door de Klant is verplicht voor de registratie en verwerking van elke Bestelling. De Klant kan dus een account aanmaken (i) ofwel door op het pictogram "Mijn account" te klikken en de nodige informatie te verstrekken, (ii) ofwel na het selecteren van de Producten bij het bevestigen van de Bestelling.

 

De Klant krijgt toegang tot het overzicht van de Bestelling en moet vervolgens beslissen over de wijze van levering, het betaalmiddel en zijn contactgegevens opgeven (naam, voornamen, leverings- en factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer).

 

De Klant gaat vervolgens over tot de definitieve bevestiging van de Bestelling, die plaatsvindt door het acceptatievakje van deze AVV te lezen en aan te vinken, door te klikken op “Bestelling” of “Abonneren” en door over te gaan tot betaling.

 

Tot de validatie van de Bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om deze te wijzigen of te annuleren. Validatie door de Klant via betaling voor de Bestelling betekent dat de Bestelling vast en definitief is, tenzij hieronder anders bepaald.

 

5.3 – Weigering om een Bestelling te valideren:

 

Suplemint behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren om legitieme redenen, zoals een abnormaal hoog aantal bestelde producten met betrekking tot de status van de klant als consument, als er een geschil is tussen de klant en Suplemint over de betaling van een eerdere bestelling, en /of in het geval van een abnormale bestelling of te kwader trouw geplaatst.

ARTIKEL 6 – BETALING

Bij het valideren van de Bestelling garandeert de Klant aan Suplemint dat hij de houder is van het gebruikte betaalmiddel. Anders garandeert de Klant de machtiging te hebben van de houder van het gebruikte betaalmiddel.

 

De betaling van elke bestelling gebeurt met een creditcard (Visa / Mastercard / American Express) of via PayPal, Apple Pay, iDeal, Bancontact, en dit via een beveiligde betalingsmodule die op de Site is geïntegreerd.

ARTIKEL 7 – LEVERING

7.1 Leveringswijzen en -tijden

 

Suplemint biedt twee leveringsmethoden naar keuze van de Klant:

Een “thuis” levering; Of

Een levering "in relaispunt".

 

Ongeacht de door de Klant gekozen leveringsmethode, de leveringstermijn ligt tussen twee (2) en vijftien (15) werkdagen vanaf de definitieve validatie van de Bestelling. De Klant ontvangt per e-mail een melding zodra de Bestelling is verzonden met een trackingnummer waarmee hij zijn pakket kan volgen.

 

Elke vertraging in de levering dient de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Suplemint, die een onderzoek zal instellen bij de betrokken vervoerders. Suplemint verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te reageren om dit te verhelpen. Indien dit niet het geval is, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn Bestelling te annuleren indien de levering ervan niet heeft plaatsgevonden uiterlijk dertig (30) dagen na de aanvankelijk aan de Klant aangegeven leveringsdatum en onder voorbehoud van een vertraging die niet het gevolg is van de schuld van de Klant of uit een geval van overmacht.

 

Om redenen van beschikbaarheid kan Suplemint uitzonderlijk beslissen om een ​​Bestelling in gedeelten aan de Klant te leveren, zonder dat de Klant extra leveringskosten moet dragen.

 

De Product(en) worden eigendom van de Klant wanneer de Klant, of een door hem aangewezen derde, de Product(en) fysiek in bezit neemt, en onder voorbehoud van volledige betaling van hun prijs.

 

7.2 – Afwezigheid van levering of intrekking van de Producten:

 

Suplemint kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de Klant in de formulering van het leveringsadres, en voor mogelijke vertragingen of onmogelijkheden bij de levering van de Producten die inherent zijn aan deze fout.

 

Evenzo kan Suplemint in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de Klant de geleverde Producten niet heeft opgehaald op het door de Klant geselecteerde relaispunt.

 

Elke levering wordt geacht te zijn gedaan zodra de vervoerder de Producten ter beschikking stelt aan de Klant of aan een door hem aangewezen derde, gematerialiseerd door het door de vervoerder gebruikte controlesysteem. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, is geen enkel geschil met betrekking tot de levering zelf mogelijk als het pakket lijkt te zijn afgeleverd, aangezien het computersysteem van de vervoerder authentiek is.

 

7.3 – Ontvangst van de levering:

 

Ongeacht de wijze van levering, verbindt de Klant zich ertoe de uiterlijke staat van de geleverde Producten en de conformiteit van de hoeveelheid van het/de geleverde Product(en) met de Bestelling te controleren.

 

Als de Klant constateert dat de zichtbare staat van het pakket is verslechterd, moet hij het pakket onmiddellijk weigeren aan de vervoerder. Als de Klant bij ontvangst van zijn Bestelling een anomalie opmerkt en het/de bestelde Product(en) beschadigd of kapot blijkt te zijn, moet hij uitdrukkelijk per e-mail contact opnemen met Suplemint.

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT

8.1 – Voorwaarden en termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht:

 

In overeenstemming met de toepasselijke bepalingen heeft de Klant die een Bestelling op de Site heeft geplaatst een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de effectieve ontvangst van het (de) bestelde Product(en) om zijn herroepingsrecht bij Suplemint uit te oefenen, zonder om een ​​reden te rechtvaardigen of een boete te betalen.

 

In het geval dat door de Klant meerdere Producten worden besteld door middel van een enkele Bestelling, maar deze Producten afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant het laatste Product fysiek in bezit heeft genomen. uit zijn Orde.

 

8.2 – Procedure voor het uitoefenen van het herroepingsrecht:

 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en zijn verzoek tot teruggave van een bestelling te registreren, kan de klant met name gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping dat beschikbaar is in de bijlage bij deze AV (dat ook kan worden gedownload hier) of enige andere verklaring, op voorwaarde dat deze ondubbelzinnig is, en stuur deze binnen de tijdslimiet naar het volgende adres:

Per post: Suplemint S.R.L

Chemin des Ornois 36 – 1380 Lasne

België

 

Per e-mail: info@suplemint.com

Na ontvangst van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken, stuurt Suplemint onmiddellijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

 

Nadat de Klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, moet de Klant het/de betrokken Product(en) zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling door de Klant van zijn beslissing tot herroeping aan Suplemint retourneren. Indien de Product(en) niet zijn geretourneerd binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling door de Klant van zijn beslissing om te herroepen, kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

 

Vanwege de specifieke aard van de Producten die door Suplemint te koop worden aangeboden op de Site, moeten de Producten compleet (bestelformulier, accessoires, enz.) in hun originele verpakking worden geretourneerd, zodat het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend. Producten die geheel of gedeeltelijk verbruikt, beschadigd (barst, breuk, gescheurd en onleesbaar label, enz.), beschadigde, geopende of vervuilde verpakking zijn, waardoor ze niet meer beschikbaar zijn voor verkoop en/of consumptie, worden niet teruggenomen .

 

Als het Product niet kan worden teruggenomen, wordt de terugzending geweigerd en kan de Klant, indien hij dat wenst, de goederen terugkrijgen waarop zijn Bestelling betrekking heeft, mits een nieuwe betaling van de leveringskosten.

 

Naast het voorgaande zal de aansprakelijkheid van de Klant enkel worden gezocht met betrekking tot de waardevermindering van het/de Product(en) als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de/sommige producten vast te stellen.

 

8.3 – Terugbetaling na uitoefening van het herroepingsrecht:

 

Suplemint verbindt zich ertoe om de Klant alle betaalde bedragen terug te betalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra leveringskosten die het gevolg zijn van het feit dat de Klant, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode aangeboden door Suplemint) .

 

Tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling, wordt de terugbetaling van het/de Product(en) zo snel mogelijk uitgevoerd volgens de oorspronkelijke betaalmethode die door de Klant is gebruikt. Deze terugbetaling brengt geen kosten met zich mee voor de Klant.

 

De terugbetaling van alle betaalde bedragen kan echter worden uitgesteld totdat het (de) geretourneerde Product(en) daadwerkelijk is teruggevonden of totdat de Klant een bewijs van verzending van het (de) Product(en) heeft overlegd.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen die op de Site verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Suplemint of van de houders van voornoemde rechten die een exploitatierecht aan Suplemint hebben verleend.

 

Het feit dat een klant de site kan gebruiken, impliceert geen enkele overdracht of toestemming om een ​​van de elementen waaruit de site bestaat te exploiteren of te gebruiken.

 

Elke reproductie, wijziging, vervorming, weergave, gehele of gedeeltelijke exploitatie van de Site en/of een of meer van zijn elementen, door welk procédé dan ook en op welk medium dan ook, is ten strengste verboden op straffe van gerechtelijke vervolging. schriftelijke toestemming van Suplemint en/of haar partners.

 

Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden zonder de schriftelijke toestemming van Suplemint. Het moet worden ingetrokken op eenvoudig schriftelijk verzoek van Suplemint.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

In het geval van een geval van overmacht, in de zin die doorgaans wordt begrepen door de jurisprudentie van de rechtbanken, kan Suplemint niet aansprakelijk worden gesteld voor een schending van een van haar contractuele verplichtingen.

 

In een dergelijk geval zal Suplemint de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen, met in het bijzonder een korte beschrijving van de gebeurtenis die de kenmerken van overmacht vertoont, een schatting van de duur ervan, evenals de normaal voorzienbare gevolgen van overmacht op de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

 

Na een onderbreking van twee (2) maanden wegens overmacht is het Suplemint toegestaan ​​de Bestelling niet uit te voeren, waarbij het aan Suplemint is om de Klant indien nodig te vergoeden.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

Suplemint kan niet aansprakelijk worden gesteld in alle gevallen waarin de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan een derde partij, de Klant of in geval van overmacht in overeenstemming met artikel 10 van deze AV.

 

Suplemint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienstverlening, het optreden van bugs, een externe indringing of de aanwezigheid van een computervirus.

 

Suplemint kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die de Klant lijdt als gevolg van of tijdens de uitvoering van deze AVV.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geschiktheid te controleren tussen het/de Product(en) waarop de Bestelling betrekking heeft en de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. Suplemint kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van de in het ontvangende land geldende wet- en regelgeving.

 

Indien de aansprakelijkheid van Suplemint behouden zou blijven voor door de Klant geleden schade, zal deze in ieder geval onherroepelijk beperkt zijn tot het bedrag van de door de Klant betaalde Bestelling.

ARTIKEL 12 – PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van Klanten worden door Suplemint verzameld bij het plaatsen van een Bestelling op de Site, om de verwerking van de Bestelling en het beheer van de Klantenrelatie te verzekeren.

 

Suplemint leeft de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na, en in het bijzonder de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot voor de verwerking van persoonsgegevens, en streven ernaar persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen.

 

Het gebruik van de persoonsgegevens van Klanten door Suplemint wordt beschreven in het "beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens".

ARTIKEL 13 – GEEN AFSTAND

Het feit dat een van de partijen bij deze AVV de toepassing van een clausule niet heeft geëist, permanent of tijdelijk, kan op geen enkele manier worden beschouwd als een afstand van de rechten van deze partij die voortvloeien uit die clausule.

>

ARTIKEL 14 – GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

De bepalingen waaruit deze AVV bestaan, zijn niet ondeelbaar. Bijgevolg, als een of meer bepalingen van deze AV als ongeldig worden (worden) beschouwd op grond van een wet, verordening of ingevolge een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is genomen, zullen de andere bepalingen hun normale gevolgen blijven ontwikkelen.

>

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

De Franse versie van deze AV is authentiek en elke vertaling van deze AV is uitsluitend voor informatieve doeleinden.

 

In geval van een geschil over de geldigheid, uitvoering of interpretatie van deze AV, het gebruik van de Site of de uitvoering van een Bestelling, verbindt de Klant zich ertoe te goeder trouw samen te werken met Suplemint om een ​​minnelijke schikking te vinden, per e-mail naar het adres: info@suplemint.com.

 

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbank.

HERROEPINGSFORMULIER – SUPPLEMINT

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met de Suplemint Algemene Verkoopvoorwaarden, danken wij u voor het invullen en retourneren van dit formulier, als volgt:

 

Per post: Suplemint S.R.L

Chemin des Ornois 36 – 1380 Lasne

België

 

Per e-mail: info@suplemint.com

 

NAAM (*) ……………………………………………………………………………………….

 

VOORNAAM (*) ……………………………………………………………………………………….

 

ADRES (*) ……………………………………………………………………………………….

 

BESTELLINGSNUMMER (*) ……………………………………………………………………………………….

 

Geeft via dit formulier kennis van zijn wens om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot de verkoop van producten dat met Suplemint is gesloten.

 

DATUM EN HANDTEKENING (*)

 

(*) Verplichte velden.